Lokala regler

 

LOKALA REGLER TOMELILLA GK
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

1. Out of bounds Regel 27
Intern out of bounds mellan hål 11 och 16.Out of bounds gäller för spel på hål 16. Vid spel på hål 11 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål lättnad enligt regel 24-2.
En boll är
out of bounds när hela bollen ligger out of bounds.(definitioner)

2. Vattenhinder Regel 26
Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.
diket som löper parallellt på hö sida om vägen på Hål 1 betraktas som en del av spelfältet.13-1

3. Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1
Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är
mark under arbete.

4. Hindrande föremål Regel 24
Gul/svarta pinnar, som visar avståndet 150 meter till mitten av green, är flyttbara hindrande föremål.24-1.
Förankringar är
oflyttbara hindrande föremål 24-2.
Grön/vita pinnar-plattor är
oflyttbara hindrande föremål.24-2
Alla vägar betraktas som
belagda. 24-2

5. Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat(t.ex kikare och Gps klockor) som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anm. Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.”

”Avståndsmätare (Regel 14-3)

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel-Förlorat hål. Slagspel-Två slag.
Uppdaterad 2014.04.26