Golfbil och hyrvagn

Tomelilla Golf har åtta moderna golfbilar och ett 30-tal trehjuliga vagnar för uthyrning. Boka din golfbil när du bokar din starttid på nätet, eller via kansliet. 

9 hål Gäster

300 kr


Med läkarintyg 250 kr

18 hål Gäster

420 kr


Med läkarintyg 340 kr

18+ hål Gäster

650 kr


Med läkarintyg 550 kr

9 hål Medlem

240 kr


Med läkarintyg 200 kr

18 hål Medlem

345 kr


Med läkarintyg 240 kr

18+ hål Medlem

450 kr


Med läkarintyg 350 kr

Säsongshyra 2024

3395 kr

Med läkarintyg

Säsongshyra 2024

4195 kr

Utan läkarintyg

Boka golfbil

Kort instruktion som visar hur du bokar golfbil i MinGolf samtidigt som du bokar starttid.

Så här bokar du golfbil

Vagn

65 kr

3-hjulad vagn med korg

Elvagn

200 kr

Powakaddy 


Regler för uthyrning av golfbilar

§ 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, 
dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga 
manövrar är tillåtna. 
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som 
hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. 
Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall 
efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. 
Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen 
berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. Begränsningar av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och 
nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalats, sätta bilen på laddning.

Särskilda villkor:
Max 2 passagerare inkl. förare per bil. Person med fysiskt handikapp har förtur för användning av golfbil.